Profil Instituta Goša d.o.o.

Institut Goša d.o.o. posluje na dve lokacije i to:

 • Beograd, Milana Rakića br 35 gde je i sedište firme
 • Smederevska Palanka, Prvog Srpskog Ustanka br. 202
  U poslovnom svetu Institut Goša d.o.o. je prepoznatljiv po poslovima vezanim za zavarivanje i
  ispitivanje materijala i zavarenih spojeva u četiri akreditovane laboratorije-mehaničko
  metalografska , hemijska, laboratorija za ispitivanje bez razaranja i metrološka laboratorija,što
  (obzirom na zahteve tržišta) predstavlja i perspektivu daljeg razvoja Instituta. Reference koje
  smo do sada ostvarili predstaljaju bazu za dalji razvoj i poslovanje Instituta Goša d.o.o.
  Takođe značajno mesto Institut zauzima i u oblasti edukacije kadrova za privredu, a posebno u
  oblasti obuke internacionalnih inžinjera, tehnologa i inspektora za zavarivanje, ali i jednog od
  najtraženijih zanimanja – zavarivača. Zatim u oblasti edukacije kontrolnog osoblja za ispitivanje
  materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja (vizuelna metoda, metoda ispitivanja
  magnetima i penetrantima i ultrazvična metoda)
  Institut Goša posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015
  i poseduje akreditacije laboratorija za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO
  17025:2017. Od 2006 godine Institut je dobio status ATB (ovlašćene institucije za obrazovanje
  kadrova u zavarivanju) za obuke u skladu sa međunarodnim Institutom za zavarivanje za obuke
  međunarodnih inženjera, tehnologa i inspektora za zavarivanje.
  Pored navedenog značajno mesto u Institutu zauzima i akreditovano Sertifikaciono telo za
  sertifikaciju osoblja u oblasti zavarivanja i to zavarivača, lemioca i zavarivača polimera.
  Institut Goša, svojoj ciljnoj grupi u privredi pruža usluge koje direktno utiču na kvalitet
  proizvoda, procesa održavanja tehničkog sistema u smislu smanjenja troškova, rizika i povećanja
  efikasnosti uz podizanje pouzdanosti, stavljajući klijentu na raspolaganje visokostručne
  multidisciplinarne, fleksibilne timove koje čine zaposleni u Institutu i njihovi spoljni
  saradnici sa oslanjanjem na mogućnosti svojih akreditovanih laboratorija i sertifikovanih usluga.
  Institut permanentno radi na razvoju i unapređenju svojih potencijala da postane vodeći u oblasti
  kojom se bavi kako kod nas, tako i u regionu, što će uz podršku i sinergiju matične kompanije
  Millennium Team d.o.o. nesumnjivo i ostvariti.