Obaveštenje o kursu za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i tehnologe zavarivanja (IWT)

Project Detail

Obaveštavamo Vas da Institut GOŠA d.o.o. organizuje kurs za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) prema programu i pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje – IIW. Ovaj kurs pripada jedinstvenom i sveobuhvatnom sistemu obrazovanja, obuke, kvalifikacije i sertifikovanja vezanom za zavarivanje, a koji se primenjuje na pojedince i kompanije i koji je usaglašen na svetskom nivou.

Početak kursa za IWE/IWT se očekuje sredinom oktobra 2022. god. U želji da postignemo bolje efekte u nastavi i učenju, predavanja će se, kao i na prethodnim kursevima, održavati tri dana u nedelji (četvrtak, petak i subota).

Ukupni fond časova za IWE je 448 časova, a za IWT je 369 časova, od čega je po 60 časova praktične nastave. Kurs za IWE/IWT podeljen je na teorijski i praktični deo. Teorijski deo obuhvata predavanja iz četiri oblasti (Postupci zavarivanja i oprema za zavarivanje; Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju; Zavarene konstrukcije i projektovanje; Proizvodnja i inženjerska primena) i odvijaju se u Instititu GOŠA u Beogradu. Vežbe se odvijaju u Institutu GOŠA u Smederevskoj Palanci. Četiri ispita (pismeni i usmeni) polažu se nakon svakog poglavlja. Završni deo kursa je odbrana završnog rada.

Pristup kursu: Neophodno je da kandidati obezbede overenu kopiju diplome o prethodnom obrazovanju: fakulteta (MSc) ili više škole od 6 semestara (Bch) za inženjere, odnosno više škole (trajanje 5 semestara) ili srednje škole (4 godine) za tehnologe. Pristup kursu imaju inženjersko tehničke struke.

Cena kurseva: na upit, za prijavljivanje do 30.09.2022. dajemo poseban popust. Za više kandidata i studente odobravamo specijalan popust. Moguće je i plaćanje u više rata.

Izdavanje diplome se posebno plaća DUZS-CertPers –ovlašćenom nacionalnom telu za obrazovanje kadrova u zavarivanju (ANB) po ceni 660€ u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po kursu NBS, bez PDV. Vrednost PDV je 20%. Svaki polaznik na početku kursa sklapa ugovor sa DUZS-CertPersom.

Pre početka kursa neophodno je da kandidati dostave pored prijave, original ili overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu (školi). Ovu dokumentaciju potrebno je što ranije dostaviti (najkasnije 10 do 15 dana pre početka kursa).

Organizacije i pojedinci zainteresovani za ucešće na kursu treba da pošalju prijavu e-mejlom ili poštom na adresu: Institut GOŠA, Beograd, Milana Rakića 35.

Osoba za kontakt i obaveštenja je:

Milan Prokolab, dipl.maš.ing., IWE – Rukovodilac obrazovnog i razvojnog centra za zavarivanje i srodne postupke i rukovodilac kursa

Tel:011/2413422

mob. 064/8389826

Fax: 011/ 2410-977

e-mail: milan.prokolab@institutgosa.rs

i

Katarina Jovičić Bubalo, dipl.inž.teh., IWE – tehnički sekretar kursa

Tel:011/2413422

mob. 064/8389032

Fax: 011/ 2410-977

e-mail: katarina.jovicic@institutgosa.rs